Вашите права и действия при затруднения и проблеми

Информация относно процедурите за действие в случай на престъпление или противоправно деяние, извършено срещу български и чуждестранни граждани в България

Престъпление или противоправно деяние

АКО СТЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ ОТ ПРОТИВОПРАВНО ДЕЯНИЕ, ИЗВЪРШЕНО СПРЯМО ВАС ИЛИ ВАША СОБСТВЕНОСТ:

 •  С Вас ще беседва служител „Прием граждани” или „Дежурен полицай“ с цел установяване и изясняване на фактите и обстоятелствата относно заявения от Вас случай, касаещ престъпление или противоправно деяние, извършено спрямо Вас или Ваша собственост;
 •  Съгласно създадената организация по приема на граждани в районното управление със заповед на началника на РУ по местоживеене, беседата с Вас ще се проведе в кабинет „Прием граждани”, а не във фоайето на съответното районно управление;
 • Моля, проявете търпение и изчакайте. Не тропайте по вратата, при първа възможност ще бъдете поканени от служителя „Прием граждани” или от „Дежурен полицай”;
 •  По време на беседата с Вас е необходимо да попълните бланка-заявление по образец и да Ви се снеме сведение (или да бъде съставен протокол за разпит на свидетел), за да бъде регистрирано и заведено под формата на заявителски материал заявеното от Вас;
 • Донесените предварително саморъчно написани жалби/молби се преглеждат от служителя „Прием граждани” или от „Дежурен полицай” за съдържание на изискуемия минимум информация за заявителя и събитието, след което саморъчно от заявителя се попълва бланка-заявление по образец;
 • Въз основа на попълненото от Вас заявление, снетото Ви сведение или изготвен протокол за разпит на свидетел ще бъде заведен заявителски материал, който, съгласно действащата нормативна уредба, ще бъде разпределен за работа на полицейски инспектор, оперативен работник или разследващ полицай при РУ по местоживеене;
 • За заведения от Вас заявителски материал ще Ви бъде предоставен входящ номер от служителя „Прием граждани” или от „Дежурен полицай”;
 • За да получите информация кой служител работи по Вашата преписка, може да се обадите на телефона, който ще Ви бъде предоставен от служителя „Прием граждани” или от „Дежурен полицай“q или в Деловодството на РУ по местоживеене (в работни дни, от 08.30 до 17.30 часа, на телефон 02/98 27 453).
 • След приключване на проверката по преписката, за резултата ще бъдете уведомени писмено от началника на РУ по местоживеене.

Удостоверение за престъпление или противоправно деяние

АКО ВИ Е НЕОБХОДИМО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА УСТАНОВЕНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ ИЛИ ПРОТИВОПРАВНО ДЕЯНИЕ, ИЗВЪРШЕНО СПРЯМО ВАС ИЛИ ВАША СОБСТВЕНОСТ, Е НЕОБХОДИМО:

 • По гореописания ред за подаване на заявителски материал в РУ по местоживеене (чрез попълване на заявление и сведение) да заявите, че Ви е нужно издаване на удостоверение за извършено спрямо Вас или Ваша собственост престъпление или противоправно деяние;
 • Удостоверението се издава на база подадено от Вас заявление и след внасяне на определена такса по чл. 316 и чл. 31в от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;
 • Заплащането на таксата се извършва на гише в сградата на районното управление;
 • Удостоверението ще Ви бъде издадено в срок до 10 дни от датата на регистриране на заявлението в РУ по местоживеене.

Липса на български лични документи

АКО СТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН И СТЕ УСТАНОВИЛИ ЛИПСАТА НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, Е НЕОБХОДИМО:

 • По гореописания ред за подаване на заявителски материал в РУ по местоживеене (чрез попълване на заявление и сведение) задължително трябва да попълните и Декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи (ПИБЛД), с която статусът на Вашия български личен документ (БЛД), в зависимост от това кой документ липсва (лична карта, паспорт или свидетелство за управление на моторно превозно средство), ще бъде променен от „валиден” на „невалиден”;
 • Заявяването на липса на БЛД в заявлението и сведението не е основание за смяна на статуса на документа Ви за самоличност. Това става единствено и само след собственоръчно попълване на Декларация по чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД. Декларацията може да бъде попълнена и от лице, което е ИЗРИЧНО упълномощено с нотариално заверено за това пълномощно;
 •  Важно е да знаете, че сте длъжен да попълните Декларацията по чл. 17 от ПИБЛД не по-късно от 3 дни от датата на установяване на липсващия документ;
 • Ако е установена липса на БЛД на малолетно лице, Декларацията по чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД се попълва от родител;
 • Ако е установена липса на БЛД на непълнолетно лице, Декларацията по чл. 17, ал. 1 от ПИБЛД се попълва лично от непълнолетното лице в присъствието на един родител или настойник.

Чуждестранен гражданин с липсващи български документи

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН, НО ПРИТЕЖАВАТЕ БЪЛГАРСКИ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ, ЧИЯТО ЛИПСА СТЕ УСТАНОВИЛИ, Е НЕОБХОДИМО:

 • По гореописания ред за подаване на заявителски материал в РУ по местоживеене (чрез попълване на заявление и сведение), да заявите за установената липса на български личен документ;
 • Да заявите, че Ви е нужно издаване на удостоверение за това, че сте заявил за извършено спрямо Вас или Ваша собственост престъпление или противоправно деяние;
 • Да попълните Декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на български лични документи в Дирекция „Миграция”, находяща се на бул. ”Княгиня Мария Луиза“ № 48. Важно е да знаете, че сте длъжен да попълните Декларацията по чл. 17 от ПИБЛД не по-късно от 3 дни от датата на установяване на липсващия документ;
 • Да получите издаденото удостоверение, след което да подадете заявление в Дирекция „Миграция“ за издаване на нов български личен документ.

Чуждестранен гражданин с липсващ национален документ за самоличност

В СЛУЧАЙ, ЧЕ НЕ СТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН И СТЕ УСТАНОВИЛИ ЛИПСАТА НА ВАШИЯ НАЦИОНАЛЕН ДОКУМЕНТ ЗА САМОЛИЧНОСТ, Е НЕОБХОДИМО:

 • По гореописания ред за подаване на заявителски материал в РУ по местоживеене (чрез попълване на заявление и сведение), да заявите за установената липса на националния Ви личен документ чрез попълване на заявление и сведение (ще Ви бъде осигурен преводач, ако не владеете устно и писмено български език);
 •  Да заявите, че Ви е нужно издаване на удостоверение за това, че сте заявил за извършено спрямо Вас или Ваша собственост престъпление или противоправно деяние, и да получите издаденото удостоверение;
 • Да се свържете с Вашето дипломатическото или консулско представителство на територията на Република България, за да Ви бъде издаден временен документ за самоличност.

Изчезнали при неизяснени обстоятелства документи

АКО ВАШИТЕ БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ СА ИЗГУБЕНИ ИЛИ ИЗЧЕЗНАЛИ ПРИ НЕИЗЯСНЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ТО ВИЕ ТРЯБВА ДА ПОПЪЛНИТЕ САМО ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 17 ОТ ПИБЛД, ЗА ДА БЪДАТ ОБЯВЕНИ ДОКУМЕНТИТЕ ВИ ЗА НЕВАЛИДНИ.

Нуждаете се от помощ?

В случай на неотложност, можете да се свържете с нас по някой от следните начини